Warunki wjazdu do Hiszpanii dla podróżnych spoza UE/EOG

1. Podróżując do Hiszpanii samolotem (z wyjątkiem osób poniżej 12 roku życia i osób w tranzycie międzynarodowym) niezależnie od kraju rozpoczęcia podróży (w tym Hiszpanie wracający do swojego miejsca zamieszkania), musisz mieć jeden z następujących dokumentów:

 

a) Unijny cyfrowy certyfikat COVID lub inny równoważny. Sprawdź tutaj, czy Twój certyfikat jest uważany za równoważny przez kraj wydający.

Po przybyciu na lotnisko musisz kierować się oznakowaniem wskazującym Pomarańczową drogę (Vía Naranja).

 

b) Jeśli nie posiadasz unijnego cyfrowego certyfikatu COVID lub jego odpowiednika, przed wyjazdem musisz wypełnić formularz kontroli sanitarnej. Możesz to zrobić za pośrednictwem strony internetowej https://www.spth.gob.es/ lub aplikacji Spain Travel Health na urządzenia z systemem Android i OS.

Po jego wypełnieniu otrzymasz kod QR, który będziesz musiał przedstawić zarówno w momencie wejścia na pokład, jak i po przybyciu do Hiszpanii.

Po przybyciu na lotnisko musisz kierować się oznakowaniem wskazującym Niebieską drogę (Vía Azul).

 

Podróżując do Hiszpanii drogą morską, musisz również posiadać jeden z wymaganych certyfikatów zdrowia, niezależnie od tego, czy jest to unijny cyfrowy certyfikat COVID czy inny równoważny, bez konieczności wypełniania formularza kontroli sanitarnej.

 

2. Pamiętaj, że jeśli podróżujesz z kraju, który nie należy do UE/EOG, musisz obowiązkowo posiadać zaświadczenie o szczepieniu lub ozdrowieniu uznane w tym celu przez Ministerstwo Zdrowia. Innym rozwiązaniem jest jedna z sytuacji opisanych poniżej:

a) Mieszkańcy Unii Europejskiej, państw należących do strefy Schengen, Andory, Monako, Watykanu (Stolicy Apostolskiej) lub San Marino, którzy udają się do tego kraju i dysponują potwierdzającymi to dokumentami.

b) Posiadacze wizy długoterminowej wydanej przez państwo członkowskie lub państwo należące do strefy Schengen, którzy udają się do tego kraju.

c) Specjaliści ochrony zdrowia, w tym badacze medyczni i opiekunowie osób starszych, którzy udają się do pracy lub z niej wracają.

d) Pracownicy firm przewozowych, marynarze oraz personel lotniczy niezbędny do realizacji transportu lotniczego.

e) Personel dyplomatyczny, konsularny, organizacji międzynarodowych, wojskowy, obrony cywilnej oraz członkowie organizacji humanitarnych, wykonujący swoje obowiązki.

f) Studenci odbywający studia w państwach członkowskich lub państwach należących do strefy Schengen, którzy posiadają stosowne zezwolenie lub wizę oraz ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że udają się do kraju, w którym studiują, a przyjazd ma miejsce w trakcie roku akademickiego lub w ciągu 15 dni poprzedzających jego rozpoczęcie.

g) Wysoko wykwalifikowani pracownicy, których praca jest niezbędna i nie można jej przełożyć w czasie ani wykonać na odległość, w tym uczestnicy zawodów sportowych na wysokim poziomie, które odbywają się w Hiszpanii. Okoliczności te muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

h) Osoby podróżujące w stosownie udokumentowanych, pilnych sprawach rodzinnych.

i) Osoby, które dysponują dokumentami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie konieczności podróży, lub których przyjazd jest dopuszczalny ze względów humanitarnych.

j) Mieszkańcy krajów trzecich, do których nie mają zastosowania tymczasowe ograniczenia w podróży, które pojawiają się na aktualizowanej okresowo liście (aktualna lista znajduje się tutaj).

Podróżni, którzy znajdują się w wyjątkowych sytuacjach (z wyjątkiem krajów zwolnionych z ograniczeń) i nie posiadają zaświadczenia o szczepieniu lub ozdrowieniu, muszą przedstawić certyfikat wykonania badania.

 

W przypadku gdy wymagane jest zaświadczenie o szczepieniu, musi ono zostać wystawione przez właściwe władze kraju pochodzenia po upływie co najmniej 14 dni od daty podania ostatniej dawki w pełnym cyklu szczepienia (szczepienie pierwotne), o ile nie upłynęło więcej niż 270 dni od daty podania ostatniej dawki wg. tego schematu. Następnie zaświadczenie musi odzwierciedlać podanie dawki przypominającej. Należy mieć na uwadze, że obowiązek przyjęcia dawki przypominającej oraz 270-dniowy termin ważności nie dotyczą dzieci powyżej 12. i poniżej 18. roku życia. Dlatego też osoby w wieku powyżej 12, a poniżej 18 lat zostaną uznane za zaszczepione, nawet jeśli od ostatniej dawki minęło 270 dni, a nie przyjęły dawki przypominającej.

Mogą Państwo zapoznać się z aktualnie zatwierdzonymi szczepionkami na stronie Europejskiej Agencji Leków lub na stronie Światowej Organizacji Zdrowia. Dopuszczalne są również świadectwa ze szczepionkami niezatwierdzonymi przez te agencje, ale ostatnia przyjęta dawka szczepionki musi być jedną z zatwierdzonych. Za pełne cykle szczepień uznaje się te zdefiniowane w strategii szczepień przeciwko COVID-19 w Hiszpanii.

Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 17 lat z krajów spoza Unii Europejskiej lub strefy Schengen, przybywające z kraju objętego tymczasowymi ograniczeniami w podróżach mniej istotnych, mogą podróżować do Hiszpanii nie posiadając zaświadczenia o szczepieniu. Mogą przedstawić test amplifikacji molekularnych kwasów nukleinowych-NAAT (RT-PCR lub podobny) z wynikiem ujemnym, przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed wyjazdem. Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego rodzaju zaświadczenia.

 

Jeśli posiadasz zaświadczenie o ozdrowieniu, musi ono być wystawione przez właściwy organ lub służby medyczne co najmniej 11 dni po wykonaniu pierwszego testu diagnostycznego typu NAAT (PCR, TMA, LAMP i podobne) lub szybkiego testu na obecność antygenu z wynikiem dodatnim. Certyfikat będzie ważny 180 dni od daty pierwszego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego. Szybkie testy muszą znajdować się na liście uzgodnionej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia Unii Europejskiej i muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

Jeśli posiadasz zaświadczenie o ozdrowieniu inne niż unijny cyfrowy certyfikat COVID lub jego odpowiednik, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie badania, na podstawie którego wydano zaświadczenie.

 

Jeśli chcesz przekroczyć granicę z testem diagnostycznym (ważnym w wyjątkowych sytuacjach opisanych powyżej), pamiętaj, że testy akceptowane w Hiszpanii to NAAT (PCR, LAMP, TMA lub podobne) lub antygenowe. Należy przedstawić negatywny wynik testu wykonanego techniką NAAT w ciągu 72 godzin przed wyjazdem lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed wyjazdem.

 

Pamiętaj, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, teście diagnostycznym lub ozdrowieniu wydane przez kraje, z którymi UE ustanowiła równoważność, mają taką samą ważność, co unijny cyfrowy certyfikat Covid. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Unii Europejskiej (UE).

 

3. W przypadku podróży drogą powietrzną lub morską wszyscy pasażerowie mogą zostać poddani w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium hiszpańskie kontroli sanitarnej, na którą składa się przynajmniej pomiar temperatury, sprawdzenie dokumentów i wizualna ocena stanu fizycznego.

W przypadku podejrzenia, że podróżny jest chory na COVID-19 lub inną chorobę zagrażającą zdrowiu publicznemu, zostanie on poddany badaniu lekarskiemu i może być konieczne wykonanie testu w kierunku aktywnego zakażenia (testu PCR/TMA/RT-LAMP). Ponadto personel zagranicznych służb zdrowia może przeprowadzić badanie diagnostyczne, jeśli przybywasz z kraju wysokiego ryzyka lub krajów ustanowionych w ramach aktywnego nadzoru związanego z procesami oceny ryzyka.

Jeśli jesteś w tranzycie międzynarodowym, okazanie Formularza kontroli sanitarnej lub zaświadczenia o szczepieniu, ozdrowieniu lub diagnozie COVID-19 nie będzie wymagane, o ile nie opuścisz strefy lotniska i Twój pobyt w Hiszpanii nie przekroczy 24 godziny.

Więcej informacji na temat kontroli higieniczno-sanitarnych oraz przypadków, w których konieczne jest objęcie kwarantanną.

 

4. Korzystając z mapy na stronie głównej, można się zapoznać z konkretnymi przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach i dotyczącymi ich wyjątkami.